امکانات نرم افزار توزیع به شرح زیر میباشد :

✔ سیستم مدیریت توزیع پیشرفته با امکان مسیر بندی خودکار سفارشات تایید شده

✔ سیستم مدیریت توزیع دستی با امکان فیلتر بر اساس منطقه / آدرس / مسیر / ناحیه ها و …

✔ تعریف خودروهای پخش و تعریف حداکثر گنجایش و حداکثر وزن

✔ تعریف تیم توزیع (موزع ، راننده ، کارگران پخش )

✔ گزارشات متنوع توزیع و پخش