✔ معرفی حسابها در شش سطح گروه کل معین تفصیل و سطح پنجم و ششم
✔ ثبت سند حسابداری دستی با قابلیت دریافت اطلاعات از اکسل و همچنین خروجی به اکسل
✔ قطعی و برگشت از قطعی کردن اسناد
✔ شماره گذاری اسناد
✔ فرم مرور حسابها بسیار پیشرفته از سطح اول تا انتها و با قابلیت مشاهده ریز سند و چاپ آنها
✔ بستن اتوماتیک حسابهای موقت
✔ بستن اتوماتیک حسابهای دائم و ثبت سند افتتاحیه
✔ تعریف نرخ مالیات سال های مالی
✔ گزارشات متنوع تراز های چهار و شش ستونی
✔ سیستم صدور تتخواه شعب
✔ ثبت دفاتر
✔ امکان اتصال به سایر سیستم های جسابداری از قبیل همکاران سیستم
✔ ساخت فایل های دارایی ( خرید و فروش فصلی ، امتناع و …. )
✔ گزارشات سود و زیان و تزارنامه و صورت های مالی