✔ دریافت چک و محاسبه راس چکهای دریافتی
✔ دریافت نقد
✔ حواله بانکی
✔ واریز نقد به بانک
✔ واگذار چگ به بانک با جستجوی پیشرفته روی تمامی آیتم های چگ
✔ وصول چکهای دریافتی با قابلیت جستجوی پیشرفته روی تمامی آیتم ها
✔ واخواست چک و ثبت چک های استرداذی به مشتریان
✔ واگذار چک به غیر
✔ واخواست چک به غیر
✔ دستور پرداخت و قابلیت چاپ چک بر روی انواع دسته چک های بانکهای ایران
✔ قابلیت تعریف انواع دسته چک
✔ صدور چک اتوماتیک بر اساس دسته چک های تعریف شده در سیستم و صدور چکهای ساده و مرکب ، ارزی ، تضمینی و ریالی
✔ تادیه چک های صادر
✔ رزروچک های صادره
✔ پرداخت نقدی
✔ ویرایش چک های دریافتی
✔ تغییر وضعیت چک
✔ دریافت از طریق سیستم پوز
✔ وصولی پوز
✔ کارمزد و سود بانکی
✔ سیستم تسویه حساب تحویلدهنده