به منظور مدیریت و کنترل متمرکز اطلاعات پایه در دفتر مرکزی (ستاد) شرکت های پخش و توزیع موبرگی سراسری و جلوگیری از دوباره کاری ، پراکندگی و پکپارچگی دیتا و اطلاعات پایه با سطح دسترسی مشخص در دفتر مرکزی تعریف شده و سپس با استفاده از سرویس انتشار دریا سیستم اطلاعات هر ۳ دقیقه یکبار ، برای شعب و شرکت های زیر مجموعه ارسال و بروز رسانی می گردد. امکانات این بخش از نرم افزار عبارتند از :

✔ معرفی محصولات با قابلیت فعال و غیرفعال کردن در شعب و شرکت ها

✔ درختواره گروه محصولات محصولات

✔ تعریف گروه های داینامیک محصول

✔ معرفی انبارهای داخل شعب

✔ معرفی حساب های تفصیل : شامل اطلاعات کارکنان ، مراکز توزیع ، تامین کننده گان ، بانکها ، صندوق ها و …

✔ معرفی قیمت مراکز توزیع با قابلیت تعریف N قیمت برای هر مرکز توزیع

✔ تعریف تقویم کاری شعب

✔ معرفی تیم های فروش و توزیع

✔ معرفی خودروهای توزیع

مدیریت اطلاعات پایه