تکسان نوین اقبال پیشرو
پاکبان
کاله
هنکل
تاپ گستر سپهر
تکساران پارمیس

برخی از مشتریان :

فریاد پخش ( تولید پارکت و توزیع )